Team

Stewards Association in India

Dr. M.P. Joseph M.B.B.S., D.(Ortho), M.S.(Ortho), Ph.D.(Theology)
Chairman.

Adv. Raju M. Koshy M.Sc., LL.M., M.Th.
General Secretary & Treasurer.

Mr. George Thomas – Vice-Chairman
Mr. Satyanarayana – Member
Dr. Thomas Kalloor – Member
Adv. Baby Paul – Member
Mr. K M G Vijayam – Member
Mr. Michael Martin – Member
CA. James Varghese – Member

Mr. K P Baby – Member
Mr. B.S. Jebaselvan – Member
Mr. Sesan Abraham – Member
Mr. John George – Member
Dr. Dheeraj Samuel – Member
Mr. B G Stevenson – Member
Mr. Santhosh Thomas – Member

Governing Committee

Governing Committee of the Association for the year 2022 – 23 until the next A.G.M. of the Association

  1. Dr. M.P. Joseph – Chairman
  2. Mr. George Thomas – Vice-Chairman
  3. Mr. K. Satyanarayana – Member
  4. Adv. Baby Paul – Member
  5. Dr. Thomas Kalloor – Member
  6. CA. James Varghese – Member
  7. Mr. B.S. Jebaselvan – Member
  8. Mr. Sesan Abraham – Member
  9. Adv. Raju M. Koshy – General Secretary & Treasurer

Representatives of the Association

Representatives of the Association for the year 2022 – 23 until the next A.G.M of the Association.

1. Mr. M.T. Thomas, Bangalore
2. Mr. V Sambob, Kadapa
3. Mr. T.P. Varaprasad Reddy, Ananthapur
4. Mr. Isaac Kantharaj, Malavally
5. Dr. Mathew Varghese, Nagpur
6. Dr. Babu K. Verghese, Mumbai
7. Mr. D. John Moses, Kurnool
8. Mr. VargheseAbraham, Kumbanad
9. Mr. John George, Jaipur
10. Mr. C. G. Bucktha Singh, Tuticorin
11. Mr. Sandheep Vamanan, Kanapur
12. Mr. C P Mathew, Orissa
13. Mr. P M Skariah, Tata Nagar
14. Mr. G. Satyanarayana (Silas Satyam), Srikakulam
15. Mr. Shanu Samuel, Adoor
16. Mr. Tony George, Coimbatore
17. Mr. Samson Nainan, Pakhanjore
18. Mr. Alex Joseph, Bangalore

19. Mr. Tom Mattackal, Kottayam
20. Dr. Solomon Das, Dehradun
21. Mr. Alan Asirvadam, Bangalore
22. Mr. Ezekiel Jacob, Belgaum
23. Mr. Biju Jacob John, Mumbai
24. Mr. Samuel Thomas, Mathura
25. CA. Saji Mathew, Ernakulam
26. Mr. Samuel Das, Asansole
27. Mr. Jiji Skariah, Palai
28. Mr. R K Singh, Jamalpur
29. Dr. James Samuel, Goa
30. Mr. Samuel John, Pune
31. Mr. K Santhosh Kumar, Idukki
32. Mr. Mathew George, New Delhi
33. Mr. Jones Cherian, Madurai
34. Mr. David Eliya, Bangalore
35. Mr. Maxlin Thomas Mathew, Mumbai
36. Mr. Abe Sam, Chabua